Styret


Svein Sollie

Direktør distribusjon i Asko Norge AS

Styreleder i LUKS

Telefon: 22 16 90 00 / 99 57 95 04

E-post: svein.sollie@asko.no

ASKO NORGE AS anser bidragene fra LUKS som svært viktige for å kunne effektivisere vår egen distribusjon. LUKS besitter spisskompetanse som det er nærmest umulig for en distributør å ha full oversikt over. Vi har mange eksempler på faktiske tiltak som er igangsatt som følge av bistand fra LUKS. Dette er saker som f.eks. berører HMS, offentlige myndigheter, eiendomsbesittere eller andre distributører.

LUKS har en viktig rolle som brobygger mellom varedistributører, arbeidstakerorganisasjoner og offentlige myndigheter. Det handler i all vesentlighet om å legge forholdene best mulig til rette for den enkelte sjåfør, for derigjennom oppnå en så effektiv og miljøvennlig transport som mulig. LUKS er en partsnøytral aktør som bistår aktørene til å realisere optimale løsninger.


Sven Bugge

Daglig leder

LUKS

Telefon: 22 42 95 90 / 90 01 98 92

E-post: sb@luks.no

Vareleverandørenes største utfordring er ironisk nok vanskelig tilgjengelighet til varemottakene. Dette er negativt for sjåførenes HMS-forhold, det er ressurskrevende for bedriftene og det fører til unødig forurensning.

Et velfungerende varemottak krever god planlegging og gjennomføring av adkomst, plassering og utforming av varemottaket. Den enkelte aktørs rolle og organiseringen av arbeidet på stedet er også avgjørende for raske og smidige leveranser.

LUKS har siden 1987 arbeidet med slike problemstillinger i teori og praksis. Dette involverer nøkkelpersoner i relevante private bedrifter, organisasjoner, fagforeninger, offentlige etater og politiske miljøer lokalt og sentralt.

Nettverksbygging og aktivt bruk av dette, står sentralt i LUKS arbeidsform. Stadig flere skjønner at raske og velfungerende vareleveranser gir en bedre arbeidsdag for sjåførene, mer effektiv logistikk og et bedre ytre miljø.


Vidar Hauan

Direktør distribusjon

TINE

Telefon: 03080

E-post: vidar.hauan@tine.no

TINE støtter LUKS fordi vi trenger en nøytral part som kan bidra til god infrastruktur for vareleveranser (vei, trafikkflyt, parkering, mottaksforhold) og avhjelpe eksisterende mangler i dialog med bransje og offentlige instanser.

Vår vinning i dette vil være forbedrede arbeidsforhold for våre sjåfører og dermed et bidrag til redusert sykefravær, bedre trivsel og mer effektiv levering av varer.


Jarle Engerdahl

Logistikksjef

Vectura AS

Telefon: 67 06 50 00 / 93 22 51 78

E-post: jarle.engerdahl@vectura.no

Jarle Engerdahl har lang erfaring innen logistikk og lagerstyring, og han har hatt lederstillinger i selskaper som Ringnes Bryggeri, Marked.no, Vectura og Diplom-is.

I hele sin karriere har Jarle jobbet med kontinuerlig forbedring og endringsledelse.


Kjell Arne Johansen

Sjefsingeniør

Arbeidstilsynet Oslo

Telefon: 73 19 97 00 / 91 32 56 94

E-post: kjell.arne.johansen@arbeidstilsynet.no

Vanskelige leveringsforhold er en av de største utfordringene i lastebilsjåførenes arbeidsmiljø. LUKS arbeider opp mot alle aktører som kan gjøre noe med dette, slik som politikere, byplanleggere, arkitekter, gårdeiere, vei- og parkeringsmyndigheter osv. Arbeidstilsynet mener en slik bred tilnærming er helt avgjørende for å bedre leveringsforholdene, slik at vi kan redusere faren for at sjåførene får helsekader som følge av tunge løft, stress, osv.


Einar Gundersen

Transport & Distribution Director

Ringnes Supply Company AS

E-post: einar.gundersen@ringnes.no

Ringnes AS ser verdien av LUKS.

LUKS løser effektivt mange utfordringer hos våre kunder og våre offentlige samarbeidspartnere. De har et aktivt samarbeid med politi, samferdsel og relevante etater for at våre kunder skal få den servicen de fortjener ifm vareleveranser.

Dette gjør videre at våre sjåfører får en effektiv hverdag, bedre HMS og ikke minst så kan trafikk og leveranser avvikles bedre for alle. Trafikk er logistikk og det er mange utfordringer. Alle varer som skal leveres til butikker hver dag skaper et enormt press på by/lokal bildet. Alle butikker kan ikke få dedikerte varemottak pga beliggenhet, dette skaper et enormt behov for samordning. LUKS er det beste verktøyet vi har for å skape en best mulig forståelse for hvordan vi bør håndtere et varemottak uansett beliggenhet. De er nøytrale og tar hensyn til alle parter (leverandør, kunde, bilister og myndigheter).

LUKS har gjennom flere år bygget opp høy kompetanse og er den beste fag organisasjon på dette området. De er ikke bare teoretiske med mange gode veiledninger, men også et utførende ledd som er ute og løser mange enkeltsaker i praksis. Ingen andre kan dokumentere det samme som LUKS i denne sammenheng. LUKS tenker forbedring hele tiden og dermed er det en organisasjon som er enkel å jobbe med og ikke minst: De løser den teoretiske eller praktiske utfordringen du har.


Peter Hansen

Næringspolitisk rådgiver

Fellesforbundet

Telefon: 41 90 55 84

E-post: Peter.hansen@fellesforbundet.no

LUKS - for en bedre arbeidsdag.

Fellesforbundet organiserer sjåfører innen lang- og nærtransportsektoren. Mange av sjåførene er ansatt i bedrifter som driver distribusjon av varer i byene. Disse sjåførene har mange utfordringer både i tilknytning til fremkommelighet i trange bygater og tilgang til parkeringsmuligheter for å få levert varer.

I tillegg er mange varemottak av en slik beskaffenhet at vareleveringene i seg selv blir svært belastende. Denne type problemer er vanskeilig å håndtere både for bedriftens verneombud og de tillitsvalgte da dette ofte er avhengig av kommunikasjon både med kunder og med offentlige myndigheter. Her er LUKS en svært verdifull støttespiller som både har stor kompetanse og et godt kontaktnett utad.

I tillegg er det positivt at LUKS har representanter fra arbeidsgiver og arbeidstagersiden.

Fellesforbundet ser det som viktig å bidra til at LUKS blir enda mer synlig.


Lars Iver Wiig

Rådgiver/Ansvarlig for politikk og samfunnskontakt

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Telefon: 23 10 29 60 / 90 64 91 10

E-post: Lars.Iver.Wiig@nnn.no

NNN er organisasjonen for distribusjonssjåfører knyttet til produksjons- og leverandørleddet til handels- og servicenæringen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har siden 1970 tallet arbeidet for å sikre at sjåførenes arbeidsmiljø og sikkerhet blir ivaretatt også utenfor produksjonsstedenes områder.

LUKS er svaret på de utfordringene sjåførene møter i hverdagen. LUKS er en nøytral aktør hvor både offentlige myndigheter, bedrifter, ansattes organisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner er aktive medlemmer. Dette sikrer at fokus er rettet mot HMS og distribusjonseffektivitet ut fra et helhetlig perspektiv, uavhengig av konkurranseforhold eller andre særhensyn.

Kompetansen LUKS besitter på dette feltet er av en kvalitet som er etterspurt av både det offentlige beslutningsapparat og private aktører.

Som deltaker i LUKS-samarbeidet siden starten, har NNN erfart at arbeidet som gjøres gir positive resultater som merkes både av ansatte, leverandører, kunder og det ytre miljø.